Spring, 2012 Breakthrough Magazine from the University of South Carolina

USC spotlights Chenghao Yang as Distinguished Graduate Scholar

Read more.

Dr. Chen's Graduate Students

 

Chenghao Yang

 

Xihui Dong

 

Siwei Wang

 


Jacob Bunch

 


Yu Chen

 


Zhibin Yang

 


Cong Ren