Dr. Xingjian (Chris) Xue's Team

  Chris Xue's team

Left to right in the photo: Xinfang Jin, Hanping Ding, Junxiang Shi, Dr. Chris Xue, Litao Yan, Yuanyuan Xie, Junjie Ge.